Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1 : Toepassingsgebied van deze algemene voorwaarden
Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, brengt de aanvaarding van de factuur door de klant zijn toetreding mee tot deze algemene voorwaarden. In geval van tegenstrijdige bepalingen tussen de algemene voorwaarden van de klant en de huidige algemene voorwaarden, hebben deze laatste voorrang.
2 : Betaling
2.1. Alle facturen zijn te betalen op de maatschappelijke zetel van ABC-GROEP. De vervaldatum van de facturen bedraagt tien dagen na factuurdatum.
2.2. In geval van niet-betaling op de vervaldag, is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidinterest verschuldigd aan ABC-GROEP. De interest wordt berekend aan tien procent per jaar.
2.3. In geval van niet-betaling op de vervaldag, is de klant eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling op de vervaldag aan ABC-GROEP een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van tien procent van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 50 EUR.
2.4. ABC-GROEP houdt zich bovendien het recht voor om haar diensten op te schorten tot wanneer de facturen voldaan zijn, zonder schadevergoeding voor de klant en onverminderd het recht van ABC-GROEP om terugbetaling te eisen van de opgelopen kosten en schade. Zulke opschorting kan tussenkomen indien de betaling niet is geschied binnen de 48 uur na het versturen van een ingebrekestelling.
2.5. Indien de facturen binnen de acht kalenderdagen na de opschorting van de werken door ABC-GROEP onbetaald blijven, houdt deze zich het recht voor de overeenkomst ten laste van de klant te ontbinden zonder voorafgaande rechterlijke toelating en zonder afbreuk aan het recht om terugbetaling van de opgelopen kosten en geleden schade te vorderen.
3 : Ontbinding van de overeenkomst
Ingeval van verbreking van de overeenkomst door de klant, is de klant een forfaitair vastgestelde vergoeding verschuldigd van 30 % van de overeengekomen prijs. Wanneer de diensten reeds gedeeltelijk uitgevoerd zijn is de prijs der uitgevoerde diensten verschuldigd, vermeerderd met 30 % op de prijs van de niet-uitgevoerde diensten. Indien ABC-GROEP kan aantonen dat zij door deze verbreking een grotere schade heeft geleden, is de klant deze hogere schadevergoeding verschuldigd.
4 : Klachten
Elke klacht met betrekking tot de factuur moet binnen de acht kalenderdagen vanaf ontvangst van de factuur worden bekendgemaakt bij aangetekend en gemotiveerd schrijven. Bij gebreke van een klacht binnen een termijn van acht kalenderdagen, worden de facturen geacht aanvaard te zijn. Deze klachten schorten de betalingsverplichting niet op.
5 : Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank
5.1. De verhouding tussen ABC-GROEP en de klant is onderworpen aan het Belgische recht, ongeacht welke de nationaliteit van de partijen is.
5.2. Alle geschillen dienen onderworpen te worden aan het Vredegerecht te Heist-op-den-Berg en de Rechtbanken van Mechelen, zonder dat deze bevoegdheidsclausule aan ABC-GROEP kan worden tegengeworpen.